#9
_

pre vita

بررسی اثرات محصول بر عملکرد تولید و کیفیت تخم مرغ،
جمعیت میکروبی و ریخت شناسی روده مرغان تخم گذار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – پائیز و زمستان 1400

کارشناسان :
– خانم دکتر سمیه سالاری
– آقای دکتر کریم جاویدانه
مواد و روشها :
در این تحقیق، از 192قطعه مرغ تخم گذار سویه لاین w36 در سن 64 هفتگی با میانگین وزن 20 ± 1700 گرم،مصرف خوراک روزانه حدود 100 گرم و 75 درصد تولید به مدت هشت هفته استفاده شد.
تیمارها :
تیمار های آزمایش شامل سطوح مختلف مخمر پری ویتا: شاهد ( بدون مکمل)، 250 سی سی در 1000 لیتر آب، 500 سی سی در 1000 لیتر آب، 750 سی سی در 1000 لیتر آب بود که در قالب طرح کاملا تصادفی با 8 تکرار اجرا شد.
شاخصهای مطالعه:عملکرد تولید و کیفیت تخم مرغ،جمعیت میکروبی و ریخت شناسی روده مرغان تخم گذار
وضعیت طرح : اتمام عملیاتی و جمع آوری داده ها (چاپ شده در مجله دانشگاه فرودسی مشهد)

دانلود فایل مقاله

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید

مقاله اثر مخمر اتولیز شده بر عملکرد تولید و کیفیت تخم مرغ،جمعیت میکروبی و ریخت شناسی روده مرغان تخم گذار
مواد و روش های تحقیق و تیمار های مورد مطالعه
نتایج تحقیقات
#8
_

Prody100

بررسی اثرات محصول روی ضریب خوراک بلدرچین

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – پائیز و زمستان 1401

کارشناسان :
– خانم دکتر سمیه سالاری
– مهندس زهرا کردپور ( مجری طرح )
مواد و روشها :
400 بلدرچین ژاپنی سفید در روش طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 6 تکرار با جیره پایه به همراه افزودنی خوراک شامل مخمر زنده و مخمر اتولیزشده
تیمارها :
1- شاهد (بدون افزودنی خوراک ) 2- جیره به همراه 2% مخمر زنده  3- جیره به همراه 2% مخمر اتولیزشده 4- جیره به همراه 2%مخمر زنده به اضافه 2% مخمر اتولیزشده
شاخصهای مطالعه:
وزن بلدرچین ها در 35 روزگی، ضریب تبدیل خوراک
وضعیت طرح : اتمام عملیاتی و جمع آوری داده ها

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید

#7
_

Prody400

بررسی اثرات محصول روی پارامترهای سلامت و عملکرد زنبورعسل

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان – بهار و پائیز 1401

کارشناسان :
– دکتر بهروز دستار و دکتر احمد ندیمی
– مهندس شهرام کتوک
– مهندس رضا کلاته ( مجری طرح )
مواد و روشها :
نژاد زنبورها ایرانی ( L mellifera Apis ) است و روش طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 7 تکرار می باشد. هر هفته خوراک دهی انجام می شود. کشت غالب منطقه ذرت و سویا است.
تیمارها :
1- شاهد (شربت بدون مکمل ) 2- تغذیه با شربت و مکمل 3- تغذیه با خمیرشیرین و مکمل
شاخصهای مطالعه:
میزان شفیره، میزان جمع آوری گرده ، عملکرد آرامش زنبورها،مساحت آسینی های غددهیپوفارنژیال ، ترکیبات لاشه ، جمعیت و کیفیت عسل
وضعیت طرح : اتمام عملیاتی و جمع آوری داده ها

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید

طرح تحقیقاتی زنبورعسل
#6
_

مخمر اتولیزشده

بررسی اثرات محصول بر سلامت و عملکرد مرغ گوشتی و تعیین بهترین دز – فاز 1

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – پائیز و زمستان 1400

کارشناسان :
– سرکار خانم دکتر سمیه سالاری
– سرکار خانم خانم عبدعلی ( مجری طرح )
مواد و روشها :
تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی سویه راس از سن ۱ تا ۴۲ روزگی تغذیه شده  با جیره بر پایه جو به همراه ذرت ، کنجاله ، سویا و بدون افزودنی
تیمارها:
تیمار1 شاهد ( بدون مکمل ) و تیمارهای 2 ، 3 ، 4 ، 5 به ترتیب با 0.2 درصد ،0.4 درصد ، 0.6 درصد و 0.8 درصد مخمر اتولیز شده
شاخصهای مطالعه:
ضریب تبدیل خوراک در پایان دوره پرورش
وضعیت طرح : پایان یافته با تعیین دز 0.6درصد ( با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی )

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید

#5
_

مخمراتولیز و زنده

مقایسه تاثیرات مخمر زنده و اتولیزشده بر عملکرد رشد بره های پرواری با جیره کنستانتره بالا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – زمستان 1400

کارشناسان :
– دکتر محسن ساری ( استاد راهنما ) ، وحید شفیعی ( مجری طرح )
مواد و روشها:
تعداد 27 راس بره در یک روش کاملا تصادفی که به مدت 10 روز برای جیره با 85 درصد کنستانتره عادت پذیری شده اند.
تیمارها :
1- شاهد ( بدون مخمر اتولیز و مخمر زنده ) 2- 5 گرم مخمر زنده روزانه برای هر گوسفند 3-5 گرم مخمر اتولیزشده روزانه برای هر گوسفند
شاخصهای مورد مطالعه :
پایش 24 ساعته شاخصهای رفتاری و وزن کشی پیوسته . همچنین بررسی متابولیتهای خونی ، قابلیت هضم و الگوی اسیدهای چرب فرار شکمبه
وضعیت طرح: در مرحله آنالیز داده ها

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید

#4
_

مخمراتولیزشده

مقایسه تاثیرات مخمراتولیزشده بر فراسنجه های گوساله های شیرخوار

اصفهان – مجتمع شیر و گوشت علینقیان – زمستان 1399

کارشناسان :
– دکتر محسن ساری ( استاد راهنما ) ، مهندس کاظم زاد ( مجری طرح )
مواد و روشها:
تعداد 15 راس گوساله هلشتاین
تیمارها :
1- شاهد ( بدون افزودنی ) 2- 6 گرم مخمر اتولیزشده روزانه برای هرگوساله 3-12 گرم مخمر اتولیزشده روزانه برای هر گوساله
شاخصهای مورد مطالعه :
ضریب خوراک ، رشد استخوانی ، عملکرد رشد ، پاسخ ایمنی و سلامت
وضعیت طرح: در مرحله آنالیز داده ها

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید