شماره 6 - طیور
_

بررسی اثرات مختلف مخمر

اتولیز شده، مکمل آنزیمی و اندازه

ذرات بر عملکرد و برخی فراسنجه

های فیزیولوژیکی جوجه های

گوشتی با جیره حاوی جو

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – پاییز و زمستان 1400

 

کارشناسان :
– سرکار خانم دکتر سمیه سالاری
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
– سرکار خانم خانم عبدعلی
دانشجوی دکترای تغذیه طیور

1️⃣ قسمت اول : بررسی اثر سطوح مختلف مخمر اتولیز شده بر عملکرد جوجه های گوشتی
تغذیه شده با جیره حاوی جو به منظور انتخاب سطح مناسب مخمر اتولیز شده :
( اتمام یافته )

300 قطعه جوجه گوشتی سویه راس از سن ۱ تا ۴۲ روزگی

تیمارهای آزمایشی:

تیمار (1) جیره ذرت ، کنجاله سویا و 30 درصد جو (به عنوان شاهد)
سایر تیمارها ، شامل میزان جیره مصرف شده در گروه شاهد ( ذرت ، کنجاله سویا ، 30 درصد جو ) به همراه 0.2 درصد مخمر اتولیزشده ( برای تیمار 2 )، 0.4 درصد مخمر اتولیزشده ( برای تیمار 3 ) ، 0.6 و 0.8 درصد مخمراتولیز شده ( برای تیمارهای 4 و 5 ) در نظر گرفته شدند.

نتیجه گیری:
با افزایش دوز مخمر اتولیز شده تاثیرات قابل ملاحظه ای بر عملکرد و
بهبود ضریب تبدیل خوراک مشاهده شد.
( در تصاویر وزن مرغ تیمار شاهد – 1 کیلو و 998 گرم – و وزن مرغ تیمار 4 که 0.6 درصد مخمر اتولیز شده دریافت کرده است – 2 کیلو و 345 گرم – در 35 روزگی پرورش قابل مشاهده است )
برای قسمت دوم آزمایش با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی ، دوز 0.6 انتخاب شد.

2️⃣ قسمت دوم : بررسی اندازه ذرات جو و مخمر اتولیز شده به همراه آنزیم ( در حال انجام )

400 قطعه جوجه گوشتی سویه راس

تیمارهای آزمایشی:
8 تیمار با جیره ثابت حاوی ذرت و کنجاله سویا به همراه:
30 درصد جو با اندازه ذرات 2 میلیمتر و بدون افزودنی ( برای تیمار 1 )
30 درصد جو با اندازه ذرات 6 میلیمتر و بدون افزودنی ( برای تیمار 2 )
30 درصد جو با اندازه ذرات 2 میلیمتر به همراه مخمر اتولیز شده ( برای تیمار 3 )
30 درصد جو با اندازه ذرات 6 میلیمتر به همراه مخمر اتولیز شده ( برای تیمار 4 )
30 درصد جو با اندازه ذرات 2 میلیمتر به همراه آنزیم ( برای تیمار 5 )
30 درصد جو با اندازه ذرات 6 میلیمتر به همراه آنزیم ( برای تیمار 6 )
30 درصد جو با اندازه ذرات 2 میلیمتر به همراه آنزیم و مخمر اتولیز شده ( برای تیمار 7 )

نتایج نهایی متعاقبا در قالب مقاله بارگذاری خواهند شد.
30 درصد جو با اندازه ذرات 6 میلیمتر به همراه آنزیم و مخمر اتولیز شده ( برای تیمار 8 ) خواهند بود.

شماره 5 -نشخوارکنندگان
_

مقایسه تاثیرات مخمر زنده و

مخمر اتولیزشده بر عملکرد رشد

بره های پرواری با جیره

کنستانتره بالا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – پاییز 1400

کارشناسان :
– دکتر محسن ساری
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
– وحید شفیعی
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

1️⃣ مواد و روش ها:
27 راس بره – روش کاملا تصادفی – 10 روز عادت پذیری

تیمارهای آزمایشی:

تیمار (1) – شاهد
تیمار 2 – 88 درصد کنستانتره به همراه 5 گرم مخمر زنده به ازای هر راس در روز
تیمار 3 – 88 درصد کنستانتره به همراه 5 گرم مخمر اتولیزشده به ازای هر راس در روز

2️⃣ شاخصها برای سنجش:
– پایش 24 ساعته شاخصهای رفتاری
– پایش عملکرد رشد با وزن کشی پیوسته
– متابولیت های خونی
– قابلیت هضم
– الگوهای اسیدهای چرب فرار شکمبه ای

نتایج نهایی متعاقبا در قالب مقاله بارگذاری خواهند شد.

شماره 4 - کشاورزی
_

تاثیرات آمینوسپهر برروی

محصول فلفل در دوره نشاء،

رویش و زایش

شرکت نصر میثاق اهواز – مجتمع سردار شهید باغبانی

کارشناس :
مهندس سبزی

1️⃣ گروههای تحت بررسی :
۱- شاهد ( بدون مکمل )       ۲- تیمار 1 ( 2 لیتر در 1000 لیتر آب )

2️⃣ زمان محلولپاشی:
دوره انتقال نشاء و طبق دستورالعمل چند بار از شروع رشد میوه تا چیدن

نتیجه گیری :
تاثیرات قابل ملاحظه ای در گلدهی مشاهده شد.

شماره 3 - طیور
_

اثر مخمر اتولیز شده بر جمعیت
میکروبی سکوم مرغهای تخمگذار

با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – شهریور 1400

کارشناس :
دکتر سمیه سالاری
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

1️⃣ گروههای تحت بررسی :
۱- شاهد ( بدون مکمل )       ۲- تیمار 1 ( 250 cc در 1000 لیتر آب )
3- تیمار 2 ( 500 cc در 1000 لیتر آب / پیشنهاد تولید کننده )
4- تیمار 3 ( 700 cc در 1000 لیتر آب )

2️⃣ نحوه اجرای طرح :
کاملا تصادفی با 8 تکرار

نتیجه گیری :
افزودن مخمر اتولیز شده در تیمارهای 2 و 3 به طور معنی داری جمعیت لاکتوباسیل سکوم را در مقایسه با سایر تیمارها افزایش داد . در تیمار 3 افزودن مخمر اتولیز شده در تیمار 3 به طور معنی داری جمعیت اشرشیاکولی سکوم را نیز کاهش داد.

Lorem ipsum dolor sit…

شماره 2 -کشاورزی
_

تاثیرات آمینوسپهر روی محصول

چای ترش و کنجد به لحاظ

رشد و مقاومت در برابر آفات

 شرکت کشت و صنعت شهید رجایی – مزرعه ۲-۹۴ چای ترش و مزرعه کنجد

کارشناس :
مهندس داود نجف زاده
کارشناس توسعه و تحقیقات

1️⃣ نتیجه در چای ترش :
شرایط تیمار با محلولپاشی ۱ لیتر محلول در هکتار نسبت به شاهد :
۱- افزایش رشد و ارتفاع       ۲- کنترل آفت مقاوم سفیدبالک

2️⃣ نتیجه در کنجد :
شرایط تیمار با محلولپاشی ۲ لیتر محلول در هکتار نسبت به شاهد :
۱- سبزینگی و سرسبزی بیشتر      ۲- رشد گل‌ در بوته ها

شماره 1 -نشخوارکنندگان
_

تاثیرات تغذیه مخمر اتولیزشده

 برعملکرد رشد، سلامتی،

ویژگی های مدفوع و برخی از

متابولیت های خونی گوساله های

شیرخوار هلشتاین

 اصفهان – مجتمع شیر و گوشت علبینقیان

کارشناسان :
دکتر محسن ساری
مهندس کاظم زاد

1️⃣ گروه های مورد آزمایش :

۱- تیمار شاهد ( بدون مکمل )       ۲- تیمار 6 گرم پرودی      3- تیمار با 12 گرم پرودی

2️⃣ نتایج :
نتایج  نهایی پس از آنالیز کامل داده ها در 2 بخش عملکرد و سلامت دستگاه گوارش متعاقبا بارگذاری خواهد شد.