#8
_

Prody100

بررسی اثرات محصول روی ضریب خوراک بلدرچین

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – پائیز و زمستان 1401

کارشناسان :
– خانم دکتر سمیه سالاری
– مهندس زهرا کردپور ( مجری طرح )
مواد و روشها :
400 بلدرچین ژاپنی سفید در روش طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 6 تکرار با جیره پایه به همراه افزودنی خوراک شامل مخمر زنده و مخمر اتولیزشده
تیمارها :
1- شاهد (بدون افزودنی خوراک ) 2- جیره به همراه 2% مخمر زنده  3- جیره به همراه 2% مخمر اتولیزشده 4- جیره به همراه 2%مخمر زنده به اضافه 2% مخمر اتولیزشده
شاخصهای مطالعه:
وزن بلدرچین ها در 35 روزگی، ضریب تبدیل خوراک
وضعیت طرح : اتمام عملیاتی و جمع آوری داده ها

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید

#7
_

Prody400

بررسی اثرات محصول روی پارامترهای سلامت و عملکرد زنبورعسل

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان – بهار و پائیز 1401

کارشناسان :
– دکتر بهروز دستار و دکتر احمد ندیمی
– مهندس شهرام کتوک
– مهندس رضا کلاته ( مجری طرح )
مواد و روشها :
نژاد زنبورها ایرانی ( L mellifera Apis ) است و روش طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 7 تکرار می باشد. هر هفته خوراک دهی انجام می شود. کشت غالب منطقه ذرت و سویا است.
تیمارها :
1- شاهد (شربت بدون مکمل ) 2- تغذیه با شربت و مکمل 3- تغذیه با خمیرشیرین و مکمل
شاخصهای مطالعه:
میزان شفیره، میزان جمع آوری گرده ، عملکرد آرامش زنبورها،مساحت آسینی های غددهیپوفارنژیال ، ترکیبات لاشه ، جمعیت و کیفیت عسل
وضعیت طرح : اتمام عملیاتی و جمع آوری داده ها

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید

طرح تحقیقاتی زنبورعسل
#6
_

مخمر اتولیزشده

بررسی اثرات محصول بر سلامت و عملکرد مرغ گوشتی و تعیین بهترین دز – فاز 1

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – پائیز و زمستان 1400

کارشناسان :
– سرکار خانم دکتر سمیه سالاری
– سرکار خانم خانم عبدعلی ( مجری طرح )
مواد و روشها :
تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی سویه راس از سن ۱ تا ۴۲ روزگی تغذیه شده  با جیره بر پایه جو به همراه ذرت ، کنجاله ، سویا و بدون افزودنی
تیمارها:
تیمار1 شاهد ( بدون مکمل ) و تیمارهای 2 ، 3 ، 4 ، 5 به ترتیب با 0.2 درصد ،0.4 درصد ، 0.6 درصد و 0.8 درصد مخمر اتولیز شده
شاخصهای مطالعه:
ضریب تبدیل خوراک در پایان دوره پرورش
وضعیت طرح : پایان یافته با تعیین دز 0.6درصد ( با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی )

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید

#5
_

مخمراتولیز و زنده

مقایسه تاثیرات مخمر زنده و اتولیزشده بر عملکرد رشد بره های پرواری با جیره کنستانتره بالا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان – زمستان 1400

کارشناسان :
– دکتر محسن ساری ( استاد راهنما ) ، وحید شفیعی ( مجری طرح )
مواد و روشها:
تعداد 27 راس بره در یک روش کاملا تصادفی که به مدت 10 روز برای جیره با 85 درصد کنستانتره عادت پذیری شده اند.
تیمارها :
1- شاهد ( بدون مخمر اتولیز و مخمر زنده ) 2- 5 گرم مخمر زنده روزانه برای هر گوسفند 3-5 گرم مخمر اتولیزشده روزانه برای هر گوسفند
شاخصهای مورد مطالعه :
پایش 24 ساعته شاخصهای رفتاری و وزن کشی پیوسته . همچنین بررسی متابولیتهای خونی ، قابلیت هضم و الگوی اسیدهای چرب فرار شکمبه
وضعیت طرح: در مرحله آنالیز داده ها

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید

#4
_

مخمراتولیزشده

مقایسه تاثیرات مخمراتولیزشده بر فراسنجه های گوساله های شیرخوار

اصفهان – مجتمع شیر و گوشت علینقیان – زمستان 1399

کارشناسان :
– دکتر محسن ساری ( استاد راهنما ) ، مهندس کاظم زاد ( مجری طرح )
مواد و روشها:
تعداد 15 راس گوساله هلشتاین
تیمارها :
1- شاهد ( بدون افزودنی ) 2- 6 گرم مخمر اتولیزشده روزانه برای هرگوساله 3-12 گرم مخمر اتولیزشده روزانه برای هر گوساله
شاخصهای مورد مطالعه :
ضریب خوراک ، رشد استخوانی ، عملکرد رشد ، پاسخ ایمنی و سلامت
وضعیت طرح: در مرحله آنالیز داده ها

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید