دیواره سلولی مخمر حاوی مانان پروتئین ها، بتا (1، 3) گلوکان ها، بتا (1، 6) گلوکان ها، کیتین و پروتئین های سطحی گلیکو فسفولیپید متصل با غشای پلاسما می باشد. مشخص شده است که جداره سلولی مخمر خواص پری بیوتیکی دارد که می تواند ایمنی و میکروفلور دستگاه گوارش را تحت تاثیر قرار دهد (Pourabedin and Zhao, 2015). به این ترتیب، دیواره سلولی مخمر می‌تواند جایگزینی بالقوه برای آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی باشد. همچنین نشان داده شده است که پری‌بیوتیک به دست آمده از دیواره سلولی مخمر، تولید ایمونو گلوبولین ها را که نقش مهمی در ایمنی حیوان میزبان دارد، تحریک می کند (Czech et al., 2010).

ایمونوگلوبولین با تشخیص و باند شدن با آنتی ژن های خاص، گستردگی و شدت عفونت ها را کنترل می کند(Goudswaard et al., 1977; Desmidt et al., 1998). همچنین مشخص شده است که دیواره سلولی مخمر با القای پاسخ‌های پیش التهابی از بیماری جلوگیری می کند (Monsan and Paul, 2008)؛ زیرا التهاب، ایمنی حیوان میزبان را علیه بیماری مانند عفونت باکتریایی حاد بسیج می کند (Medzhitov, 2007).

از سوی دیگر، نحوه ی عملکرد دیواره سلولی مخمر در برگیرنده تغییر میکروفلور دستگاه گوارش از طریق حذف رقابتی تولید ترکیبات ضد میکروبی و تغییر الگوی تخمیر میکروفلور های دستگاه گوارش است.

دیواره سلولی مخمر حاوی مانان پروتئین ها، بتا (1، 3) گلوکان ها، بتا (1، 6) گلوکان ها، کیتین و پروتئین های سطحی گلیکو فسفولیپید متصل با غشای پلاسما می باشد. مشخص شده است که دیواره سلولی مخمر خواص پری بیوتیکی دارد که می تواند ایمنی و میکروفلور دستگاه گوارش را تحت تاثیر قرار دهد (Pourabedin and Zhao, 2015).

دیواره سلولی مخمر و انتریت نکروتیک تحت بالینی

تاثیر دیواره سلولی مخمر طی انتریت نکروتیک تحت بالینی مشخص نیست و هدف از آزمایش حاضر بررسی اثرات دیواره سلولی مخمر به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک های خوراکی در شرایط آلودگی انتریت نکروتیک تحت بالینی می‌باشد. پژوهش حاضر طراحی شده بود تا نقش دیواره سلول مخمر بر عملکرد، زخم‌های انتریت نکروتیک روده‌ای، شاخص‌های پیش و ضد التهابی، تولید ایمونوگلوبولین و پروفایل متابولیکی روده‌ای در جوجه‌های گوشتی به چالش کشیده شده با انتریت نکروتیک تحت بالینی برسی شود

بسیاری از گله‌های طیور گوشتی با بیماری خاصی همراه با عقب‌ماندگی رشد مواجه هستند. علت بروز این سندرم در مواردی ناشی از آنتریت نکروتیک (Necrotic enteritis) تحت بالینی بوده و عامل ایجاد این عارضه، باکتری کلستریدیوم پرفرانژنس می‌باشد.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در دانشگاه نیو انگلند، آرمیدل، نیو ساوت ولز، استرالیا انجام شد. پژوهش در قالب آرایش 3×2 فاکتوریل تیمارها با ۸۵ تکرار و ۱۵ پرنده در هر پن صورت گرفت. عوامل آزمایش شامل چالش با انتریت نکروتیک (چالش یا عدم چالش) و افزودنی ها شامل :

1- بدون افزودنی (کنترل)

2-دیواره سلولی مخمر (اکتیژن، آلتک، ایالات متحده آمریکا؛ به ترتیب ۸۰۰، ۴۰۰، و 200 گرم در تن؛ در دوره های آغازین، رشد و پایانی یا آنتی‌بیوتیک بود.

آنتی بیوتیک مورد استفاده شامل مخلوطی از Zn bacitracin و سالینومایسین بود. جیره ها بر پایه گندم، کنجاله سویا، سورگوم، کنجاله کانولا و پودر گوشت و استخوان بود و جهت تامین احتیاجات راس سویه ۳۰۸ تنظیم شده بودند. پرنده ها در روز ۹ آزمایش از طریق گاواژ دهانی با یک میلی لیتر سوسپانسیون حاوی حدوداً 5000 اووسیت Escherichia acervulina و Eimeria maxima و 2500 اووسیت Escherichia brunetti آلوده شدند.

 

نتایج

یافته‌ها نشان دادند که چالش انتریت نکروتیک عملکرد را به شکل منفی تحت تأثیر قرار داد. در کل پرنده های آلوده شده ضریب تبدیل خوراک بالاتری در مقایسه با پرنده های غیر آلوده داشتند. استفاده از آنتی‌بیوتیک، ضریب تبدیل را صرف نظر از وجود یا عدم وجود چالش انتریت نکروتیک بهبود بخشید. تغذیه جیره‌های حاوی دیواره سلولی مخمر، غلظت اینترلوکین-یک (Interleukin-1) را در پرنده های آلوده به انتریت نکروتیک کاهش داد و غلظت ایمونوگلوبولین جی (IgG) و ایمونوگلوبولین ام (IgM) را در مقایسه با دیگر تیمارها، صرف نظر از وجود یا عدم وجود انتریت نکروتیک افزایش داد.

به نظر می رسد دیواره سلولی مخمر کلونیزه شدن کلستریدیوم پرفرنژنس (Clostridium perfringens) را در اپیتلیوم روده به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نمی دهد و به عبارتی تاثیری بر توسعه زخم ها ندارد اما می‌تواند اثرات دیگری به عنوان مثال بر ایمنی پرنده ها داشته باشد که این اثرات توجیه کننده پاسخ های عملکردی متفاوت در آلودگی های بالینی و تحت بالینی است.

یکی از فرضیات مطرح در مورد دیواره سلولی مخمر اثرات تعدیل کنندگی ایمنی آن می‌باشد که در مطالعه حاضر آثار ضد التهابی این افزودنی نشان داده شد. همچنین تولید ایمونوگلوبولین ها با مصرف دیواره سلولی مخمر تحریک شده است. التهاب می‌تواند اولویت‌ها در روند های فیزیولوژیکی و توسعه را تغییر دهد و میزبان را برای مقابله با عفونت آماده کند. به طور خاص التهاب مصرف خوراک را دچار اختلال کرده و مواد مغذی جذب شده را به سمت بافت های درگیر در ایمنی، تب، و تولید کبدی پروتئین های فاز حاد سوق می دهد (Klasing, 2005).

این بدان معنی است که هزینه انتریت نکروتیک شامل دو بخش به ترتیب :

1- ناکارآمدی روده 2- هزینه ایمنی

است. هزینه ایمنی می‌تواند طی انتریت نکروتیک تحت بالینی که آسیب روده چندان شدید نیست تاثیر بیشتری برافت عملکرد داشته باشد و بنابراین می توان انتظار داشت که اثرات ضد التهابی، افت ناشی از انتریت نکروتیک تحت بالینی را کاهش دهد.

ایمونوگلوبین

جالب است که در پژوهش حاضر دیواره سلولی مخمر اثرات ضد التهابی قوی تری نسبت به جیره حاوی آنتی بیوتیک و کنترل داشت که در وزن پایین‌تر کبد نیز مشخص شد زیرا التهاب می‌تواند القا کننده کبد بزرگ شده باشد. همچنین یافته های Baurhoo و همکاران (2012) نشان می‌دهد که عصاره دیواره سلولی مخمر، التهاب سیستمیک را زودتر از آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین خاتمه بخشید.

این احتمال وجود دارد که دیواره سلولی مخمر حذف رقابتی عوامل بیماری‌زا را در حالیکه سلول های آنها سالم است موجب شده باشد در حالی که استفاده از آنتی بیوتیک ها موجب متلاشی شدن باکتری های بیماری زا طی سیتولیز می‌شود (Yamasaki et al., 2009)؛ این متلاشی شدن، به آزاد شدن محتوای سلولی شامل DNA میکروبی و انتروتوکسین های اولیه (prototypical enterotoxins) منجر می شود که در ادامه القا کننده پاسخ التهابی خواهند بود.

از سوی دیگر، تحریک ترشح ایمونوگلوبولین‌ها توسط دیواره سلولی مخمر در پژوهش حاضر این پیشنهاد را مطرح می‌کند که این ترکیب موجب محافظت در برابر عفونت می شود (Czech et al., 2010). علاوه بر این دیواره سلولی مخمر تولید اسید بوتیریک و اسید فرمیک در سکوم را افزایش داد. این اسیدهای چرب کوتاه زنجیر عفونت های باکتریایی را کنترل نموده و به عنوان جایگزین بالقوه برای آنتی بیوتیک ها عمل می کنند و به دلیل استفاده انتروسیت ها از آنها به عنوان منبع انرژی، به سلامت دستگاه گوارش یاری می‌رسانند (Fernandez-Rubio et al., 2009).

جمع‌بندی

مکمل دیواره سلولی مخمر می‌تواند به دلیل خاص خواص ضد التهابی، تحریک ترشح ایمونوگلوبولین‌ها و تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، از پرنده در برابر انتریت نکروتیک تحت بالینی حفاظت کند. با این حال تغذیه پیوسته دیواره سلولی مخمر به ویژه پس از بهبودی پرنده از انتریت نکروتیک تحت بالینی ممکن است از اثر مثبت دیواره سلولی مخمر بر عملکرد بکاهد. پژوهش حاضر نشان دهنده محدوده و الگویی است که دیواره سلولی مخمر می تواند تحت شرایط عاری از آنتی‌بیوتیک مورد استفاده قرار گیرد.

References

Baurhoo B, Ferket P, Ashwell CM, de Oliviera J, Zhao X. Cell walls of Saccharomyces cerevisiae differentially modulated innate immunity and glucose metabolism during late systemic inflammation. PLoS One 2012;7, e30323.

Callaway TR, Edrington TS, Anderson RC, Harvey RB, Genovese KJ, Kennedy CN, et al. Probiotics, prebiotics and competitive exclusion for prophylaxis against bacterial disease. Anim Health Res Rev 2008;9:217e25.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *