استفاده از محصولات مخمر در گوساله شیرخوار

مخمرها میکروارگانیسم های تک سلولی و اعضای قلمرو قارچ ها هستند. پرکاربردترین سویه پروبیوتیک مخمر در حیوانات مزرعه‌ای مخمر ساکارومیسس سرویزیه است. محصولات متنوعی از مخمر در بازار وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به مخمر زنده (Live Yeast) و محیط کشت مخمر (Yeast Culture) اشاره نمود. محصول مخمر زنده حاوی سلول‌های مخمرهای زنده قابل با قابلیت تخمیر کنندگی هستند که خشک شده اند و معمولاً حاوی حداقل 10 × 109  سلول مخمر زنده در هر گرم محصول می‌باشند.

محیط کشت مخمر شامل محصولات تخمیر مخمر هستند و نیز محیطی است که مخمر در آن رشد می‌کند (AAFCO, 2013). اگرچه برخی محققین محیط کشت مخمررا به عنوان یک پروبیوتیک طبقه بندی می‌کنند، اما این محصول حاوی اجزای دیواره سلولی و ترکیبات سلولی مانند بتا گلوکان ها و الیگوساکاریدهایی که ماهیت پری بیوتیکی دارند نیز می‌باشد؛ این ترکیبات عملکردهای زیستی مختلفی داشته و در اثراتی که به واسته مخمر زنده موجود در محیط کشت ایجاد می‌شود، مشارکت می‌کنند (Spring et al., 2000; Davis et al., 2004).

مهم‌ترین اثرات استفاده از محصولات مخمر

مهم‌ترین اثرات استفاده از محصولات مخمر

مهم‌ترین اثرات استفاده از محصولات مخمر که از انواع مکمل دامی نشخوارکنندگان به شمار می‌آید، در مرحله پیش از شیرگیری، زمانی گزارش شده است که در دوره‌های تنش‌زا به جیره غذایی حیوانات افزوده می‌شود. نتیجه استفاده از این افزودنی، شکل گیری بهینه میکروبیوتای شکمبه و کاهش خطر کلونیزه شدن عوامل بیماری‌زا است (Chaucheyras-Durand and Durand, 2010).

مشخصاً، گوساله‌هایی که مکمل محیط کشت مخمر در استارتر (Harris et al., 2017) یا جایگزین شیر (Brewer et al., 2014) دریافت کرده بودند و به صورت آزمایشی با آلودگی با سالمونلا انتریکا به چالش کشیده شده بودند خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و قوام مدفوع بهتری نسبت به گروه شاهد داشتند.

علاوه بر این، گوساله‌هایی که مکمل ساکارومایسس سرویزیه بولاردی (Saccharomyces cerevisiae boulardii)، زیرگونه‌ای از ساکارومایسس سرویزیه ، در جایگزین شیر دریافت کرده بودند در مقایسه با گوساله‌های شاهد که افت شدید عملکرد رشد را در طول یک دوره اسهالی تجربه کردند، افت در افزایش وزن روزانه نشان ندادند (Villot et al., 2019).

انتقال ناموفق ایمنی غیرفعال (failed transfer of passive immunity) یکی از چالش‌های مهم در دوران شیرخوارگی است. در پژوهشی، گوساله‌هایی با انتقال ناموفق ایمنی غیرفعال که در خوراک آغازین خود مخمر ساکارومایسس سرویزیه دریافت کرده بودند عملکرد بهتری در مقایسه با گوساله‌های شاهد نشان دادند (Galvão et al., 2005).

در کل، مطالعات نشان می‌دهند که محصولات مخمر با جلوگیری از عدم تعادل میکروبی و افزایش فعالیت میکروبی در نشخوارکنندگان جوان، می‌توانند به خوبی آنها را یاری کنند.

استفاده از محصولات مخمر در گوسالهREFERENCES

  1. AAFCO (Association of American Feed Control Officials Inc.). 2013 Official Publication. Pages 450–451. Assoc. Am. Feed Control Offic., Champaign, IL.
  2. Brewer, M. T., K. L. Anderson, I. Yoon, M. F. Scott, and S. A. Carlson. 2014. Amelioration of salmonellosis in pre-weaned dairy calves fed Saccharomyces cerevisiae fermentation products in feed and milk replacer. Vet. Microbiol. 172:248–255.
  3. Cangiano, L.R., Yohe, T.T., Steele, M.A. and Renaud, D.L., 2020. Invited Review: Strategic use of microbial-based probiotics and prebiotics in dairy calf rearing. Applied Animal Science36(5), pp.630-651.
  4. Chaucheyras-Durand, F., and H. Durand. 2010. Probiotics in animal nutrition and health. Benef. Microbes 1:3–9.
  5. Davis, M.E., Maxwell, C.V., Erf, G.F., Brown, D.C. and Wistuba, T.J., 2004. Dietary supplementation with phosphorylated mannans improves growth response and modulates immune function of weanling pigs. Journal of Animal Science82(6), pp.1882-1891.
  6. Galvao, K. N., J. E. P. Santos, A. Coscioni, M. Villasenor, W. M. Sischo, and A. C. B. Berge. 2005. Effect of feeding live yeast products to calves with failure of passive transfer on performance and patterns of antibiotic resistance in fecal Escherichia coli. Nutr. Dev.45:427–440.
  7. Harris, T. L., Y. Liang, K. P. Sharon, M. D. Sellers, I. Yoon, M. F. Scott, J. A. Carroll, and M. A. Ballou. 2017. Influence of Saccharomyces cerevisiae fermentation products, SmartCare in milk replacer and Original XPC in calf starter, on the performance and health of preweaned Holstein calves challenged with Salmonella enterica serotype Typhimurium. J. Dairy Sci. 100:7154–7164.
  8. Villot, C., T. Ma, D. L. Renaud, M. H. Ghaffari, D. J. Gibson, A. Skidmore, E. Chevaux, L. L. Guan, and M. A. Steele. 2019. Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079 affects health, growth, and fecal microbiota in milk-fed veal calves. J. Dairy Sci. 102:7011–7025.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *