#3
_

+Prody100

تاثیر عصاره مخمر بر Salmonella و Campylobacter

دانشگاه Texas A&M – مجله Poultry Science 

گردآوری :
– دکتر محسن ساری
مواد و روشها : ارجاع به مقاله
Froebel, L.K., Froebel, L.E. and Duong, T., 2020
یافته ها :
1- تنها استفاده از 2 درصد پری بیوتیک مورد نظر توانسته تا نزدیک به 100 درصد از اتصال باکتری سالمونلا به اپیتیلیوم روده جلوگیری کند. 2- در مورد کمپیولوباکتر میزان خیلی کمتری از پری بیوتیک مخمر توانسته مانع از اتصال باکتری به اپیتیلیوم روده شود
نتایج :
به روشنی مشخص است که مخمر لیز شده توانسته به خوبی مانع اتصال این میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا به اپیتلیوم روده بشود.
در وبلاگ : کلیک کنید

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید

#2
_

Prody200

تاثیر مخمر زنده بر گاوهای پرتولید و تازه زا

Kumprechtová, D., Illek, J

گردآوری :
– دکتر محسن ساری
مواد و روشها :
در این مطالعه 5 گرم مخمر زنده در تغذیه گاوها از هفته سه تا هفته ۱۹ شیردهی
یافته ها :

1- افزایش ۴ درصدی تولید شیر در گروه تغذیه شده با مخمر زنده مشاهده شد . همچنین شیر تصحیح شده برای انرژی در گروه تغذیه شده با مخمر زنده به طور معنی‌داری بالاتر بود.2- بالاتر بودن pH شکمبه در گروه دریافت کننده مخمر زنده در مقایسه با گروه کنترل 3-غلظت لاکتات شکمبه در گروه تغذیه شده با مخمر زنده در مقایسه با گروه شاهد ۵۳ درصد پایین‌تر بود 4-غلظت اسیدهای چرب غیر استریفه (NEFA) سرم کمتر و غلظت گلوکز سرم بالاتر بود.
نتایج :
تولید بهتر،شکمبه پایدارتر،توازن انرژی مطلوب تر و حفاظت از کبد
در وبلاگ :
کلیک کنید

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید

#1
_

+Prody100

تاثیر دیواره سلولی مخمر بر پاسخ روده جوجه گوشتی

خانه پرندگان مزرعه پژوهشی دانشگاه پادووا (ایتالیا)

گردآوری :
– دکتر محسن ساری
مواد و روشها :
تعداد ۵۷۶ جوجه نر Ross ۳۰۸ (آویاژن، امریکا) در روز هچ به جایگاه آزمایشی دانشگاه منتقل شدند.
یافته ها :
1- استفاده از دیواره سلولی مخمروزن نهایی زنده را تحت تاثیر قرار نداد در حالی که مصرف خوراک را کاهش داد (114 در برابر 111 گرم در روز) و موجب بهبود ضریب تبدیل شد (74/1 به 70/1) 2-در رابطه با دستگاه گوارش، مکمل کردن با دیواره سلولی مخمر، تمایل به افزایش طول ویلی را موجب شد 3-اختلاف در پاسخ های ایمنی موکوسی با کاهش تراکم لکوسیت های داخل اپیتلیال (بویژه CD45+) در شرایط تغذیه جوجه ها با جیره های حاوی مکمل دیواره سلولی مخمر مشاهده شد.
نتایج :
ایجاد مکانیسم های ضد التهابی و پاسخ حیوان به عوامل بیماری زا
در وبلاگ :
کلیک کنید

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید

#1
_

Prody200

تاثیر محصولات تخمیر مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر اسیدوز تحت حاد

دانشگاه منیتوبا (University of Manitoba) کانادا و شرکت Diamond V

گردآوری :
– دکتر محسن ساری
مواد و روشها :
تعداد 32 راس گاو شیری سالم زایش دوم (16 راس) و چندبار زایش (16 راس) در قالب 8 طرح بلوک های کامل تصادفی
یافته ها :
1- مکمل در دوبرابر دوز (38 گرم در روز) غلظت لیپوپلی‌ساکارید آزاد را در مایع شکمبه در گاوهای زایش دوم کاهش می دهد. 2- استفاده از مکمل در دوز 2 برابر، غلظت پلاسمایی SAA و IL-1β را در مقایسه با گاوهای تغذیه شده با کنترل کاهش داد.
نتایج :
انتقال کمتر اندوتوکسین های لیپوتیکوئیک اسید و LPS از مجرای روده ، پرایمینگ (آمادگی یا تمرین) بیشتر سلول های ایمنی 
در وبلاگ : در دست تهیه

اسلایدها را ورق زده و مطالعه کنید