شماره 1
_

فواید مخمر در تغذیه دام

جداره سلولی شامل مانان الیگوساکارید و بتاگلوکان

در صنعت تولید ، خوراک  ۷۵ درصد هزینه را شامل می شود . رژیم خوراکی باید تامین کننده نیازهای تغذیه ای حیوان باشد . از طرفی باید از میکروبیوم و کلونیهای آن در دستگاه گوارش نیز حفاظت کند .

دستگاه گوارشی که باید بتواند مایکوتوکسینها را دفع کرده و مواد مغذی را هر چه بیشتر جذب کند. استرسها ، پاتوژنها موجب عدم تعادل میکروبیوم روده شده که این خود آسیب مخاط روده را به دنبال دارد .

در نتیجه هضم و جذب دچار اختلال شده و عملکرد رشد و ایمنی را کاهش می یابد .جداره سلولی مخمر شامل مانان و بتاگلوکان قادر است با باکتریهای بیماری زا ترکیب و باند شده و آنها را دفع کند . نهایتا میکروبیوم متعادل شده و تولید افزایش پیدا می کند .

شماره ۲
_

عملکرداسید آمینه در گیاهان

 اسیدهای آمینه ترکیبات تشکیل دهنده پروتئین هستند 

در مجموع ۱۰۰ نوع اسیدآمینه وجوددارد که ۲۰ تای آنها در بدن موجودات زنده تولید می شود . فرآیند تولید اسیدآمینه ها بسیار انرژی بر است و در شرایطی که گیاه در معرض تنشها و استرسهای محیطی قرار بگیرد پروتئینهای مورد نیاز تولید نمی شود . بنابراین اهمیت مکملها و کودهای دارای اسیدآمینه با قابلیت جذب بالا بسیار زیاد است .

از طرفی اسیدآمینه ها قابلیت کلاته کنندگی دارند یعنی با مواد ریزمغذی که توسط گیاه از خاک جذب نمی شوند باند شده و همراه خود به درون غشای سلولی برگها می برد.

ریزمغذی ها شامل آنیونها و کاتیونهایی مثل آهن ، کلسیم ، بور ، روی ، منگنز و مولیبدن می شوند .