بیستمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی – اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور اصفهان

بازدید از کارخانجات بیوتکنولوژیک تخمیر و ارائه مقاله – بلژیک

دوره تخصصی تخمیر – دانشگاه VH – آلمان ، برلین