کود مایع آلی حاوی ریز مغذی

کود مایع حاوی عناصر ماکرو و میکرو و محرک های زیستی شرکت کاوشگر سپهر جوان از میکروارگانیسم های تک سلولی استخراج می شود. این کود ارگانیک تمامی کمبودهای میکرو و دو کمبود ماکرو شامل نیتروژن و فسفر را برطرف می کند. همچنین حاوی 19 پروفایل اسیدآمینه های نوع چپگرد می باشد.
موارد مصرف آن به طور ویژه به عنوان محرک رشد و ضد استرس های محیطی به ویژه سرما و گرما است. چرا که بخاطر افزایش کارایی فتوسنتز گیاه موجب رشد رویشی آن شده و به عمیق تر شدن ریشه ها و بهبود توسعه آن ها کمک می کند.همچنین تحمل گیاه را در برابر استرس به طرز قابل توجهی افزایش داده و مقاومت در برابر آفات را بهبود می بخشد.
محرک های زیستی موجود در محصول موجب تعادل میکروفلورای خاک، سرعت بخشیدن به فعالیت های گیاهی و تنظیم PH خاک می شوند.
توصیه می شود از این محصول در ابتدای مراحل رشد استرس زا، مانند کاشت، رشد برگی جدید، گلدهی میوه و رشد میوه استفاده کرد.