چه ارتباطی بین مخمر ساکارومایسس سرویزیه و قارچ‌های بی‌هوازی موثر بر هضم فیبر در شکمبه وجود دارد؟

هضم بخش فیبری در شکمبه به تشکیل کلونی ریزجاندار‌های شکمبه روی بافت گیاهی وابسته است. در تجزیه بخش فیبری جیره، سهم باکتری‌ها و قارچ‌ها حدود 80 درصد و پروتوزوآ‌ها حدود 20 درصد در نظر گرفته ... for more ...

محیط کشت مخمر می تواند جمعیت باکتریهای تجزیه کننده سلولز را افزایش دهد.

اگرچه مطالعات متعددی تاثیر محیط کشت مخمر بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه نشخوارکنندگان را مورد مطالعه قرار داده‌اند ولی مطالعات محدودی اثرات این فراورده به دست آمده از مخمر ساکارومایسس سرویزیه را بر جمعیت باکتری‌های تجزیه ... for more ...